Vásárlási tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, valamint azt is, hogy fenti személyes adataimat kizárólag a baba-mamavilág.hu dolgozói ismerhetik meg.

Önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a fent meghatározott személyes adataim kezelésével és felhasználásával a baba-mamavilag.hu részemre közvetlen megkeresés módszerével, áruinak és szolgáltatásainak ajánlásával, valamint piackutatás céljából elektronikus (amennyiben a hírlevél opció kipipálásra kerül) és/vagy postai úton reklámcélú anyagokat küldjön.

Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam jogaimról, miszerint a www.baba-mamavilag.hu címen, valamint az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ügyfélszolgálati e-mail címén bármikor tájékoztatást kérhetek adataim kezeléséről és kérhetem azok helyesbítését, illetve törlését, valamint a fenti hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor indokolás és korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonhatom.

Vásárlási feltételek

17/1999. (II. 5.) Kormány Rendelet értelmében, amely a távollevők között kötött szerződésekről szól, az alábbiakról tájékoztatjuk látogatóinkat:

1. Adatok:

  • Nyilvántartási száma: 51177342
  • Adószáma: 68070333-1-43
  • Statisztikai számjel: 68070333-4791-231-01
  • Képviselő: Balogh Éva
  • Számlaszám: 10700529-57898245-51100005
  • Telefon:+36 30 710-1980
  • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Web oldal: http://www.baba-mamavilag.hu

2. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:br/>
Az oldalakon látható termékek képe mellett jelenik meg a termékinformáció. Ennek hiánya esetén bővebb információt elérhetőségeinken kérhet.

3. A vételár és a szállítás költségei, a fizetési és szállítási feltételek, szállítási határidők:

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár.
A megrendelt áru ellenértékét átutalással, utánvéttel vagy személyes átvételkor készpénzzel lehet kiegyenlíteni, a megrendeléskor általunk visszaigazoltaknak megfelelően

Az áru átvétele: Budapest területén személyes átvételi lehetőséget biztosítunk, ennek részleteiről, érdeklődjön elérhetőségeinken. Egyéb településre futárszolgálat útján tudjuk a megrendelt árut eljuttatni, melynek költségei a megrendelőt terhelik.

A megrendeléseket a vételár kiegyenlítését követően maximum 5 munkanapos határidővel tudjuk teljesíteni.

4. Az ajánlati kötöttség idejéről:

Honlapunkon keresztül megrendelt termékek áráért csak a megrendelés visszaigazolása után vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk!

5. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:

- amennyiben a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

A Felhasználó a webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

6. Szavatosság ,jótállás

A szavatossági és jótállási feltételeket az Eladó és a Vevő, mint fogyasztó között a mindenkor hatályos Polgári törvénykönyv szabályozza.

 

Hibás teljesítés
Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

 

7. Szavatosság
7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.


Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.


Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.


A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.


Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.


A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

A baba-mamavilag webáruház a weboldalon árusított termékekre kellékszavatossággal felelős.


7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.


A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.


7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.


A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.


A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a gyártó vagy forgalmazó vállalhat önkéntes jótállást, illetve a fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok

 

A baba-mamavilag.hu webáruházban árusított termékeire önként vállalt garancia nincs mivel termékeink nem gyári csomagolásúak, így használt kategóriásnak számítanak ,még ha használva nem is voltak.

 

8. Személyes adatok:

Ha Ön olyan információt közöl ezen oldalakon vagy az oldalak segítségével, amelyek segítségével Ön azonosítható, akkor Ön elfogadja, hogy cégünk azokat az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően őrizze és felhasználja.

9. Más Internetes oldalakhoz való kapcsolódás:

Jelen oldalakról más Internetes oldalakra való kapcsolódási lehetőségek (linkek) kizárólag látogatóink kényelmét szolgálják. Amikor, e kapcsolatokat használja, oldalunkat elhagyja. Cégünknek nem áll módjában ezen oldalak rendszeres ellenőrzése, így azok tartalmáért, elérhetőségéért semmilyen módon nem felel. Az ott található anyagokért, információkért vagy szoftverekért, az azokból származtatható következményekért felelősséget cégünk nem vállal.

10. Az oldalon elhelyezett termékekért, az ott feltüntetett árakért felelősséget vállalni nem tudunk.


11. Jogérvényesítési lehetőségek


Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Balogh Éva Egyéni Vállalkozó

Levelezési cím: 1238 Budapest Hold utca 7.

Telefonszám: +36307101980

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A panaszkezelés 24 órán belül megkezdődik és felvesszük a kapcsolatot a Fogyasztóval.

 

Ha a termék sérülten érkezik, a reklamáció jelzését 24 órán belül tudjuk elfogadni. Ha csomagoláson bármi külső sérülést látsz vagy szállításból adódott sérülést veszel észre a terméken , kérlek vetess fel jegyzőkönyvet a futárral, vagy a megadott telefonszámon jelezd, csak így tudjuk a szállításból adódó sérüléseket a Dpd-vel rendezni, mert a szállításért ők a felelősek.

 

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő,
illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül
megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható
be kérelem a testülethez. A békéltető testületi eljárásban a feleket együttműködési
kötelezettség terheli.

Európai online vitarendezési platform: az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói
jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot az Európai
Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett
szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel
kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére.
Az Európai Unió online vitarendezési platformjának honlapját itt érheti el:
http://ec.europa.eu/odr. Ezen a honlapon Ön fogyasztónak minősülő magánszemélyként
– amennyiben online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos a jogvitája – a jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezését kezdeményezheti.
Az európai online vitarendezési platform elérhető az Európai Unió összes hivatalos
nyelvén, többek között magyarul is. A honlap működésével kapcsolatos felhasználói
útmutatót a következő oldalon találja: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/.
A vitarendezési folyamat elindításához a fogyasztónak regisztrálnia kell az Európai
Bizottság által működtetett elektronikus felületen. Amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás

nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a
megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe az áruk
és szolgáltatások

– minőségével, biztonságosságával,

– és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,

– valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06-1- 269-0703

Fax: 06-1- 269-0703

Honlapja: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő
illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül
megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható
be kérelem a Testülethez. A békéltető testületi eljárásban a feleket együttműködési
kötelezettség terheli. – valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

Békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli Balogh Éva egyéni vállalkozót .

 12. Idevonatkozó törvények, rendeletek és egyéb jogszabályok:

- 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről

Az Ön által vásárolt termékre, termékekre a fentieken kívül a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a PTK), az 1993. évi X. törvény, az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet, 119/1995. (IX. 29.) MT rendeletek előírásai vonatkoznak.

 

13.Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha a dolog adásvételétől eltérő szerződés esetén a teljesítés megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő: Attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt személy, a fuvarozótól a csomagot átveszi. A 14 nap eltelte után nem áll módunkban elfogadni a vásárlástól való elállást!

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát egyértelmű nyilatkozatban elektronikus úton küldött levél útján köteles közölni velünk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emilcímen!

lletve a csomag visszaküldésével a mellékelt felmondási nyilatkozatot is köteles kitöltve visszajuttatni hozzánk!

Mi visszaigazoljuk, és ezt követően tudunk egyeztetni a visszaküldés folyamatáról és módjáról. Kérjük, hogy egyeztetés nélkül ne indítson vissza csomagot!

A fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatja fel utánvétellel vagy portóval.

Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a dolgot a határidő lejárta előtt elküldi.

Vásárlástól való elállás esetén a baba-mamavilag.hu köteles a vevő által kifizetett összeget legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 naptári napon belül visszatéríteni.

A fogyasztó csak a dolog jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelést meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel!

(a fogyasztó felel a termék kipróbálását meghaladó használatból adódó értékcsökkenésért)

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Letölthető Elállási/Felmondási nyilatkozatminta


Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett: Balogh Éva Budapest 1238 Hold utca 7.
Telefon : 30/ 710 1980 .
emailcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi dolog/dolgok adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt:

 

 


Nyomtatás   E-mail